เงื่อนไขการรับประกันความพึงพอใจ

เมื่อคุณได้รับสินค้าแล้วพบว่า หลอดไฟไล่ยุง NPS ชํารุดบกพร่อง ไม่ตรงตามคําบรรยาย คุณสามารถส่งคําร้องเพื่อขอคืนหลอดไฟไล่ยุงได้ และสามารถเลือกได้ว่าต้องการเปลี่ยนหลอดไฟไล่ยุงใหม่ หรือต้องการขอรับเงินค่าหลอดไฟไล่ยุงคืน โดยหลอดไฟไล่ยุงทุกหลอดจะรับประกันความพึงพอใจ 7 วัน “นับจากวันที่คุณได้รับหลอดไฟไล่ยุง และได้ถ่ายรูปเพื่อยืนยันการรับประกัน” โดยมีเงื่อนไขการส่งคืนหลอดไฟไล่ยุงตามข้อตกลงต่อไปนี้

ข้อตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหลอดไฟไล่ยุง

  • ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าจัดส่งหลอดไฟไล่ยุงคืนร้าน
  • ร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าจัดส่งหลอดไฟไล่ยุงหลอดใหม่ให้แก่ลูกค้า

เงื่อนไขการคืนเงิน

  • ร้านจะโอนเงินคืนให้ลูกค้า 300 บาท/หลอด ภายใน 2-7 วันทำการ นับจากวันที่ร้านได้ตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้ากับทางเจ้าของสินค้าแล้ว
  • อุปกรณ์เสริมจะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการคืนเงิน/คืนสินค้า
  • ร้านจะคืนเงินให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าระบุความต้องการว่า “ขอเงินคืน”
  • หากลูกค้าระบุความต้องการว่า “ขอเปลี่ยนสินค้าใหม่” แต่เนื่องจากเจ้าของสินค้าไม่มีสินค้าชิ้นใหม่เปลี่ยนให้ ร้านจะทำการคืนเงินให้ลูกค้าแทน
error: หลอดไฟไล่ยุง!!